Dofinansowanie na zakup samochodu

Samodzielność – Aktywność – Mobilność

Komu przysługuje dofinansowanie

Dofinansowanie przysługuje osobie, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i legitymuje się ważnym:

• orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub samodzielnej egzystencji

• orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

• orzeczeniem, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a albo art. 62 ust. 2 pkt 1 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

W przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić podróż osoby z niepełnosprawnością na wózku inwalidzkim bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel pasażera

W przypadku dostosowanych samochodów osobowych do potrzeb kierowcy poruszającego się na wózku inwalidzkim – musi umożliwić zajęcie miejsca kierowcy oraz możliwość samodzielnego prowadzenia pojazdu bez konieczności przesiadania się z wózka inwalidzkiego na fotel kierowcy

Jakie samochody obejmuje dofinansowanie

Dofinansowanie może być przeznaczone na zakup samochodu fabrycznie nowego jak i używanego (przystosowanego). Samochód używany nie może być starsze niż 6 lat i posiadać minimum 12-sto miesięczną gwarancję

Data pierwszej rejestracji pojazdu, którego zakup ma być dofinansowany nie może być wcześniejsza niż 72 miesiące przed datą podpisania umowy na dofinansowanie. Nie ma znaczenia czy podczas pierwszej rejestracji pojazd został określony jako dostosowany

Program dofinansowuje zakup samochodu, a nie refunduje posiadany pojazd

Wysokość dofinansowania

Dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażera

• do kwoty 130.000,00 zł - 85%

• nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%

• nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł - 30%

• nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł - 0%

Dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną

• do kwoty 150.000,00 zł - 80%

• nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%

• nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%

• nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%

Terminy i sposób składania wniosków

Nabór wniosków prowadzony będzie w czterech turach, nie dłużej jednak niż do wyczerpania budżetu Programu

• Pierwsza tura: od 1 marca od godziny 10.00 do 31 marca do godziny 23:59

• Druga tura: od 1 sierpnia od godziny 10.00 do 31 sierpnia do godziny 23:59

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie określone są w załączniku do Programu, przy czym wnioski nie rozpatrzone pozytywnie w turze wcześniejszej mogą być składane ponownie w kolejnej turze

Informacje dodatkowe

Umowa na dofinansowanie zostanie podpisana po złożeniu przez beneficjenta oświadczenia o użytkowaniu pojazdu przez okres nie krótszy niż 60 miesięcy od daty otrzymania dofinansowania

Umowa na dofinansowanie ważna jest 9 miesięcy od daty podpisania, nie dłużej jednak niż do końca trwania Programu.

Jeżeli beneficjent dokona zbycia przedmiotu umowy na dofinansowanie przed upływem 60 miesięcy, o których mowa w par. 9 ust. 6 Programu, zobowiązany jest do zwrotu całości albo części dofinansowania

W okresie 60 miesięcy, o których mowa w par. 9 ust. 6 Programu, beneficjent jest zobowiązany do składania co 12 miesięcy oświadczenia o użytkowaniu samochodu zgodnie z celem Programu

PFRON w okresie 60 miesięcy od podpisania umowy na dofinansowanie może przeprowadzić kontrolę, której celem będzie weryfikacja oświadczeń złożonych przez beneficjenta

Dofinansowanie może być wypłacone wyłącznie bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu realizującego umowę sprzedaży

Wypłata dofinansowania może być zrealizowana na dwa sposoby :

• w jednej płatności, po przedstawieniu faktury końcowej wraz z protokołem odbioru samochodu

• w dwóch ratach i nie więcej niż 50% wysokości dofinansowania, przy czym pierwsza płatność jest wypłacana na podstawie ważnej umowy sprzedaży oraz faktury częściowej, przedstawionej we właściwym Oddziale PFRON, po zawarciu umowy na dofinansowanie, a druga na podstawie faktury końcowej